DYPDYKK 6

Hvilke muligheter ligger i Horisont 2020? Eksempler fra suksessprosjekter

v/Øyvind Lyngen Laderud, Kristiansand kommune, Jan Skallist, Oslo kommune og Carina Hundhammer spesialrådgiver, Forskningsrådet

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske kommuner, virksomheter og forskningsmiljøer kan søke på lik linje med mange andre. Men hvordan griper kommunene det an? Og hvordan lykkes en med sine søknader? To kommuner viser sine refleksjoner rundt deltagelsen i H2020 prosjekter gjennom fokus på sikkerhet.

KRISTIANSAND KOMMUNE: Øyvind Lyngen Laderud er rådgiver hos By og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Han har tidligere lang erfaring med EU prosjektarbeid fra Agderforskning. I kommunen har han vært opptatt av internasjonalt samarbeid, næringsutvikling og innovasjon. Laderud er sentral i kommunens prosess knyttet til forskning, utvikling og innovasjon, arbeidet med smartere byer og intern organisering av FoU og innovasjon. Øyvind Lyngen Laderud deltok også i Forskningsrådets planprogramkomite for FORKOMMUNE programmet.

OSLO KOMMUNE: Jan Skallist er innleid til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune fra Devoteam Fornebu Consulting som programleder og rådgiver i IKT-seksjonen. Han er en av initiativtakerne til STOP-IT prosjektet og har arbeidet med sikkerhetsspørsmål i etaten i en årrekke.

FORSKNINGSRÅDET: Carina Hundhammer er spesialrådgiver ved internasjonal enhet i Forskningsrådet hvor hovedoppgavene er å bidra med å videreutvikle og iverksette mobiliseringsstrategien for Horisont 2020, strategisk rådgivning til søkermiljøene til økt deltakelse i EU-forskningssamarbeid. Hun har lang erfaring fra arbeidet med EUs forskningsprogram og har fulgt utviklingen fra 2002, hun har erfaring fra å jobbe med EU-politikk og EU-programmer for lokale myndigheter, næringsliv, Institutt og UoH.

Dypdykket arrangeres i samarbeid med Forskningsrådet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Laderud Skallist Hundhammer

PROGRAM 2017