Fremtidens kommuner 2016 – Torsdag 9. juni kl 14:00-16:00

DYPDYKK

DYPDYKK 1-4
1. Folk møter folk – rask, enkel, billig og hjertevarm integreringsidé

v/Hilde Mjøs, Arendal voksenopplæring, Lisbeth Iversen, Med hjerte for Arendal og Arendal bibliotek.

-10 deltakere ved Arendal voksenopplæring møter 10 deltakere ved Arendalskonferansen, til et 45 minutters stunt på Arendal bibliotek. Vi tar sats og ser hva som skjer når folk som ikke kjenner hverandre møtes. I 2015 vant stuntet Folk møter Folk IMDi Sør’s idékonkurranse.

Folk møter folk. Del 1 kl 14:00-15:00
Påmeldte til dypdykket vil få en presentasjon, sammen med dem som er forespurt direkte, om å sitte rundt langbordet og snakke med en venn de enda ikke har møtt. Når samtalene mellom folk som møter folk pågår, vil resten av deltagerne få møte andre folk som jobber med frivillighet og deltar i spennende inkluderings-prosjekt i Arendal. Dette vil foregå på Scenen i 2. etg i Arendal Bibliotek. Her vil vi gi deltagerne noen hverdagsoppskrifter på arbeidsmåter og prosjekt som vi har våget å teste ut. Vi ønsker å dele noen erfaringer fra ildsjeler lokalt, invitere dere til innspill og prøve ut nye ideer og nye metoder, til å finne nye oppskrifter på hverdagsinkludering.
Kokebok for inkludering vil bli delt ut når deltagerne går ut til del 2 av dypdykket.

Hilde Mjøs arbeider ved Arendal voksenopplæring. Hun er prosjektleder for Folk møter Folk, hvor koplingen mellom voksenopplæring, sivilsamfunn og frivillig sektor står i fokus. Prosjektet er støttet av Integrering- og mangfolddirektoratet.

Hilde Mjøs

 

Folk møter folk. Del 2 kl 15:00-15:45
Deltagere i Folk møter folk og Barn møter Barn får møte flere fra Arendalsdugnaden og performanceforestillingen ByMylder/Den Røde Tråden ved Kristine Norberg i Glød Produksjoner inne i Biblioteket og ute på Torvet. Under denne delen av dypdykket kan du gå ut i et levende laboratorium og møte på flere pågående prosjekt, og mange aktører innen frivilligheten, kulturlivet og sivilsamfunnet, som jobber sammen på tvers av fag, alder, bakgrunn og nasjonalitet.

Lisbeth Iversen er leder av Samarbeidsrådet i Med Hjerte For Arendal. Les mer på medhjerteforarendal.no. Der finner du også informasjon om prosjektene Arendalsdugnaden og ByMylder.

Iversen

2. Hvordan hente frem dugnadsånden for å møte fremtidens demensutfordringer?

v/Thale Waaler Eggen, nasjonal prosjektleder for Aktivitetsvenn i Nasjonalforeningen for folkehelsen og Ingrid Rise Fry, prosjektleder for kampanjen Et mer demensvennlig samfunn og kommunikasjons-rådgiver i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Begge prosjektene er finansiert med midler fra TV-aksjonen 2013.

-Lokalmiljøet kan være med å bidra for å møte demensutfordringen kommunene står ovenfor, dersom det blir tilrettelagt for det. Frivillige aktivitetsvenner og kunnskapskampanjen Et mer demensvennlig samfunn gir kommunene et godt grunnlag for å involvere lokalbefolkningen på en innovativ og enkel måte.

Ingrid Rise Fry

Thale Waaler Eggen

3. Fornying og innovasjonsarbeid i kommunene, hvordan kan Horisont 2020 bidra med finansiering og kompetanse? Eksempler fra suksessprosjekter

v/Carina Hundhammer, seniorrådgiver/NCP koordinator, Adm. Direktørs internasjonale enhet, Forskningsrådet, Magnar Sekse, fagdirektør, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune og Lene Lad Johansen, FoU- koordinator, Oslo Kommune Omsorgsbygg.

-Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske kommuner, virksomheter og forskningsmiljøer kan søke på lik linje med mange andre. Men hvordan griper kommunene det an? Og hvordan lykkes en med sine søknader?

Stor satsning på internasjonal forskning: Les mer på ks.no

Carina Hundhammer, Forskningsrådet.
Hundhammer er seniorrådgiver ved internasjonal enhet i Forskningsrådet hvor hovedoppgavene er å bidra med å videreutvikle og iverksette mobiliseringsstrategien for Horisont 2020, strategisk rådgivning til søkermiljøene til økt deltakelse i EU-forskningssamarbeid. Hun har lang erfaring fra arbeidet med EUs forskningsprogram og har fulgt utviklingen fra 2002, hun har erfaring fra å jobbe med EU-politikk og EU-programmer for lokale myndigheter, næringsliv, Institutt og UoH.

Carina Hundhammer

 

Lene Lad Johansen, Oslo Kommune.
Lad Johansen leder blant annet Omsorgsbygg sitt arbeid i flere forsknings- og utviklingsprosjekter, deriblant fire EU-finansierte prosjekter.
Omsorgsbygg er en offentlig byggherre eid av Oslo kommune med over 900 000 m2 med bygg i Oslo. Omsorgsbygg utvikler, eier og forvalter blant annet byens barnehager og sykehjem.

Lene Lad Johansen

 

Magnar Sekse, Bergen kommune.
Vann- og avløpsetaten har ansvar for å sørge for tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig avløpshåndtering i Bergen kommune. Herunder planlegging og bygging av nye vann- og avløpsanlegg samt forvaltning og fornyelse av eksisterende vann- og avløpsanlegg. Årlig budsjett er i overkant av 800 mill kr.

Magnar Sekse

4. Lær og bli inspirert av innovasjonsatsingen i Bærum kommune

Systematisk innovasjonsarbeid i Bærum kommune – fra strategi til handling

v/Kirsten Viga Skretting, rådgiver i Strategi og utviklingsenheten og Christian Skattum, Strategi og utviklingsdirektør, begge Bærum kommune.

Satsingen på innovasjon i Bærum er tydelig og prioritert både fra politisk og administrativ ledelse. Kommunen jobber systematisk med innovasjon for å skape en synlig innovasjonskultur, som er hovedmålet i innovasjonsstrategien «på vei mot morgendagens løsninger».

Innovasjon er tema på hver eneste ledersamling og det er nedfelt krav til innsats på området i lederavtaler. Medarbeiderne i kommunen skaper «hverdagsinnovasjoner» og det legges vekt på betydningen av å prøve ut og at det er lov å feile. Du kan lese mer om hva Bærum kommune har fått til på www.tanketanken.no

Bærum kommune er sammen med Bergen og Sarpsborg kommune nominert til Innovasjonsprisen 2016. Prisen deles ut på Arendalskonferansen 9. juni.

Kirsten Viga Skretting er rådgiver i Strategi og utviklingsenheten. Hun jobber med oppfølging av kommunens innovasjonsstrategi, gevinstrealisering og analyser.

Kirsten Viga Skretting

Christian Skattum er Strategi og utviklingsdirektør.

Christian Skattum

Innovasjonsprisen-2016

DYPDYKK 5-8
5. Sager der Samler – en platform for hverdagsaktivister

v/Kristin Birkeland, Sager der Samler.

-Sager der Samler er en hus for hverdagsaktivister og et miljø, der arbejder med fornyelse, som kommer nedefra. Vi holder til i Århus.Vi bakker op om mennesker, der tager sagen i egen hånd og skaber forandring gennem deres hverdag. Hverdagsaktivister kommer fra alle dele af samfundet. De skaber en ny vej til aktiv deltagelse i demokratiet. Gennem handling former og forandrer de verden omkring sig bygger bro mellem deres egen livssituation og større samfundsudfordringer.

Kristin Birkeland kommer fra en samfundsengasjert framilie i Norge og er bosatt i Aarhus. Hun er medstifter av Sager der Samler som er et hus for hverdagsaktivister. Hun er del av den daglige ledelse og jobber i tillegg som underviser, organisasjonskonsulent og kunstner.

Kristin Birkeland

6. Menn i helse - fremtidens redningsmenn?

v/Hanne Mensner Lerstang, nasjonal koordinator Menn i helse og Svein Vik, fylkeskoordinator for Menn i helse.

-Tidligere snekkere, betongarbeidere og mekanikere med behov for omskolering tar nå fagbrev som helsefagarbeider. To av deltakerne forteller sine historier om møtet med en kvinnedominert sektor og sin personlige reise frem mot fagbrevet. Interessen fra menn er betydelig og resultatene er oppsiktsvekkende gode. Menn i helse er av Regjeringen erklært som det mest vellykkede prosjektet på å rekruttere flere menn til helse- og omsorgsektoren. Hva som er gjort, hvorfor det er gjort, hvordan det er gjort og ikke minst resultater vil bli presentert på dypdykket.

Hanne Mensner Lerstang er utdannet sykepleier med videreutdanning i administrasjon og ledelse. Hun har jobbet med rekruttering av helsefagarbeidere i Bli helsefagarbeider de siste 6 årene og jobber nå med nasjonal spredning av Menn i helse.

Hanne Mensner-Lerstang

 

Svein Vik er utdannet vernepleier med master i offentlig styring og ledelse. Han har videreutdanning som gruppepsykoterapeut og bred erfaring i arbeid med både veilednings- og terapigrupper. Svein Vik jobber med prosjektet Menn i helse på fulltid. Han er fylkeskoordinator og jobber i tillegg til kvalitet og utviklingsarbeid med nasjonal spredning av prosjektet.

Svein Vik

7. Bydelsmødre og Våre nye barn

Bydelsmødrene bringer håp og forandring i kvinners liv

v/Nasreen Begum, leder for Bydelsmødrene.

-Bydelsmødre støtter andre kvinner i å oppdage og bruke egne ressurser. Det styrker både kvinnene selv, deres barn og familier. Dermed skapes det mulighet for en bedre fram tid i Norge.

Bydelsmødrene ble startet i Bydel Alna i 2015, etter modell fra Bydelsmødre i Danmark.

Bydelsmødrene gjennomgår en opplæring i 15 ulike moduler, som kvalifiserer de til å være en god bydelsmor. Kvinnene gir av sin fritid for å hjelp andre kvinner i nettverket sitt. Midler fra Ekstrastiftelsen, gjennom Redd Barna, har gjort det mulig å starte opp Bydelsmødrene. Les mer i Bydelsmødrenes flyer.

Nasreen Begum har lang erfaring i å skape tillit, trygghet og kontakt mellom familier med innvandrerbakgrunn og offentlige instanser og lokalsamfunnet.

Nasreem Begum

 

Våre nye barn

v/ Turid Weisser, SOS-barnebyer.

– Aldri har flere barn flyktet alene til Europa og Norge. I 2015 kom 5297 barn uten omsorgspersoner. Mange av de skal bosettes i 2016 og 2017. Det er i dag få kommuner som har erfaring med bosetting av enslige mindreårige asylsøkere, asylsaksbehandlingen tar lang tid og mange av barna får en lang og midlertidig tilværelse på mottak.

For å ivareta barna som kommer er det behov for variasjon av bosettingsformer. Det er også et behov for å utvikle nye løsninger for hvordan vi i Norge kan ta imot, bosette og integrere de barn og unge som kommer til Norge uten omsorgspersoner.

Dette prosjektet har som formål å utvikle en slik ny modell. Modellen utvikles i samarbeid med SOS-barnebyer og Asker kommune, og den skal kunne kopieres og skaleres av andre kommuner. Prosjektet vil også ta en aktiv del i koordineringen og utviklingen av integreringsarbeidet i kommunen og se på ulike modeller for en slik mobilisering av lokalsamfunnet. Her skal flere gode krefter trekkes med i arbeidet, bl.a. organisasjoner, skoler, idrettslag og næringsliv.

Resultatet vil blant annet spres gjennom Husbankens boligsosiale veileder.

Turid Weisser arbeider i SOS-barnebyer med tiltak og prosjekt i Norge. Hun var med på å starte opp den første barnebyen i Norge som faglig leder, og har i mange år jobbet med relasjoner inn mot næringsliv, organisasjoner og skoler.

Turid Weisser

8. The Impact Hub Bergen og Bærekraftig Liv

Impact Hub – dyrker frem sosialt entreprenørskap lokalt og globalt

v/Silje Grastveit som har bakgrunn som KaosPilot – en lederutdanning fra Danmark innen sosial innovasjon. Siden hun kom tilbake til Bergen i 2007 har hun banet vei for sosialt entreprenørskap ved å løfte frem en alternativ måte å tenke forretningsutvikling, og ved å støtte sosial entreprenører i realiseringen av deres initiativer. Silje er selv sosial entreprenør og gründer av Impact Hub Bergen, Norges første co-working plass og inkubator for sosial innovasjon (bergen.impacthub.net). Med 500 m2 i et unikt Unesco-hus på Bryggen rommer huset rundt 40 gründere som arbeider for å realisere nye, bærekraftige løsninger. Huset står også bak en rekke store og små programmer og gründer-arrangement. Impact Hub Bergen er medeier i et omfattende globalt nettverk for sosial innovasjon som per i dag består av 83 Hub´er i ulike byer verden over med samlet rundt 13000 medlemmer (impacthub.net).

Silje arbeider også profesjonelt som prosessleder, blant annet for å generere nye løsninger på ulike samfunnsutfordringer. Silje vil fortelle om arbeidet med å løfte frem sosialt entreprenørskap både i en lokal og global kontekst.

Silje Grastveit

 

Bærekraftige liv – tar klimakampen fra protest til fest og fra holdning til handling

v/Agnes Vevle Tvinnereim som er en av initiativtakerne bak Bærekraftige liv, et nettverk av lokalsamfunn som leter etter fremtidsrettede smarte veier, mot et mer bærekraftig samfunn. I Bærekraftige liv ser de på nabolaget som en liten verdensdel. Der finnes alle de store samfunnsutfordringene, OG mange av løsningene. Bærekraftige liv leter etter gode løsninger innen mat, energi, transport og forbruk. I dag er det ca 25 nabolag i Norge som jobber på denne måten, og her myldrer det av kreative idéer. (barekraftigeliv.no)

Agnes er også gründer av Matkollektivet, som formidler lokal mat til mat- og miljøbevisste bergensere.

Bærekraftige liv har oppnådd nasjonal anerkjennelse og Agnes er fast medlem i Klima- og miljøministerens Klimaråd. I tillegg har de nylig fått midler over statsbudsjettet og fra Hordaland Fylkeskommune til å etablere NABO, et nasjonalt knutepunkt for bærekraftig omstilling av lokalsamfunn.

Agnes Vevle Tvinnereim